طراحی و برنامه ریزی کمپین

طراحی و برنامه ریزی کمپین

کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی است که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا گردد.

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در این واحد سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.

 

 

 

 

 

3

 

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

  1. انجام تحقیقات بازار و بازاریابی در راستای اهداف مشتری
  2. تدوین اسناد استراتژی برند، برنامه بازاریابی، استراتژی ارتباطی
  3. تهیه بیریف اتاق فکر، واحد گرافیک و دیگر واحدهای کانون
  4. تدوین کمپین‏های تبلیغاتی
  5. تدوین برنامه رسانه‏ای
  6. کنترل تخصیص بودجه در برنامه رسانه‏ ای
گالری طراحی و برنامه ریزی کمپین