کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
بانک گردشگری
بانک گردشگری

بانک گردشگری به استناد ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی و سایر مقررات مربوط، مجوز تاسیس بانک را اخذ و در تاریخ 1389/10/07 به ثبت رسیده است.
این بانک در تاریخ 1389/10/30 مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ 1389/09/02 اقدام به پذیره نویسی سهام کرده است.

نمونه کارهای برند بانک گردشگری به تفکیک رسانه
نمونه کارهای برند بانک گردشگری به تفکیک رسانه
رویداد
چاپ
رادیو و تلویزیون
دیجیتال
محیطی